BStK Online Ahd. und as. Glossen­handschriften­datenbank

Glossen in Kürzung

Betrifft Glossen in folgenden Handschriften: